Föreningen grundades i oktober år 2000 då ett 90-tal intresserade samlades på Skeppsholmen i Stockholm.

Den nuvarande styrelsen tillsattes på släktmötet hösten 2023:

Odförande: Henrik von Hofsten, Uppsala

Skattmästare: Erik Jonason, Stockholm

Sekreterare: Tobias von Hofsten, Stockholm

Ledamot: Carl Brogerg, Stockholm

Ledamot: Fanny von Hofsten, Stockholm.

Stadgar

Vid årsmötet den 16 februari 2002 togs beslut om stadgar för föreningen.

Stadgar för von Hofstenska släktföreningen

STADGAR

§ 1. Syfte och uppgift
Släktföreningens syfte är att verka för sammanhållningen inom släkten. Strävan skall vara att hålla allmänt släktmöte vart 3:e år. För att underlätta detta skall föreningen föra ett medlemsregister.

§ 2. Medlemskap
Medlem i släktföreningen kan var och en bli som tillhör ätten von Hofsten eller som genom släktskap äger samhörighet med ätten och har intresse för föreningens syften. Styrelsen avgör om dessa krav uppfylls.

§ 3. Allmänt släktmöte
Allmänt släktmöte skall anordnas på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen sammankallar extra släktmöte vid behov, eller om detta skriftligen begärs av minst en femtedel av föreningens myndiga medlemmar.
Vid släktmöte har varje myndig medlem en röst. Frånvarande myndig medlem äger rösta genom fullmakt.
Kallelse till släktmöte skall ske senast fyra veckor före mötet.

Allmänt släktmöte skall:
-välja ordförande och sekreterare för mötet
-fastställa röstlängd(årsavgiftsbetalande myndiga medlemmar)
-godkänna att mötet blivit behörigen utlyst
-välja justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
-få styrelseberättelse för perioden från närmast föregående släktmöte föredragen
-få ekonomisk rapport och revisionsberättelse för mandatperioden föredragna
-besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för mandat-perioden
-välja ordförande i föreningen för tiden fram till nästa släktmöte
-fastställa antal övriga styrelseledamöter, revisorer och personliga suppleanter
-välja styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
-besluta om årsavgiftens storlek
-utse valberedning


§ 4. Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 5 ordinarie ledamöter.

Mandatperioden för styrelseledamot skall normalt omfatta högst två perioder.

Styrelsen skall:
-inom sig utse dels vice ordförande, dels sekreterare och skattmästare samt suppleanter för ordinarie styrelseledamöter utom ordförande och vice ordförande
-föra medlemsregister
-sammanträda minst en gång årligen, varvid revisors granskning av föregående års räkenskaper föredras samt balansräkning och budget fastställs
-förvalta föreningens penningmedel, donationsfonder, arkiv och övriga egendom

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är ense om beslutet. Styrelsemöten och beslut skall protokollföras.
Styrelsen äger för den löpande verksamheten disponera föreningens kassamedel, varvid avses medel som inte ingår i donationsfonder.
Donationsfonder kan endast disponeras genom beslut eller riktlinjer som fastställts av allmänt släktmöte.

§ 5. Medlemsavgift
Medlemsavgift erläggs årligen senast den 30 april med belopp som fastställs av allmänt släktmöte.

Medlem som fyllt 22 år betalar full avgift. Makar/sambor med minderåriga barn betalar familjeavgift som fastställts av släktmötet.

§ 6. Ändring av stadgar
För förändring av föreningens stadgar fordras att beslut härom fattas vid allmänt släktmöte med minst 2/3 av de avgivna giltiga rösterna. I kallelsen till mötet skall meddelas vilka förändringar som föreslås.

§ 7. Föreningens upphörande
För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas med hörande 2/3 av de avgivna giltiga rösterna vid två på varandra följande allmänna släktmöten, vilka skall hållas med minst ett års mellanrum. Vid slutligt beslut om föreningens upplösning skall styrelsen, efter att ha samrått med Riksarkivet och Krigsarkivet, föreslå släktmötet hur man skall förfara med föreningens arkiv. Släktmötet beslutar hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Additional information